Đề xuất tiếp tục gia hạn thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp

(HNM) - Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022.

Theo đó, đề xuất tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với toàn bộ các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19-4-2021 của Chính phủ.

Về thời gian thực hiện, đối với thuế giá trị gia tăng, gia hạn 6 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 5-2022 và quý I-2022, gia hạn 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 6-2022 và quý II-2022, gia hạn 4 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7-2022, gia hạn 3 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8-2022 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng áp dụng.

Theo Bộ Tài chính, thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo phương án nêu trên thì tổng số thuế gia hạn từ tháng 3 đến tháng 8-2022 và quý I, quý II-2022 là khoảng 53.300-54.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu ngân sách nhà nước của năm 2022 không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào ngân sách trước ngày 31-12-2022.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý I, quý II của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 thì ước tính số thuế được gia hạn khoảng 51.000-52.000 tỷ đồng.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2022 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 31-12-2022. Số thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn là khoảng 15.304 tỷ đồng nhưng số thu ngân sách của năm 2022 không giảm do hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào trước ngày 31-12-2022.

Đối với tiền thuê đất, thuê mặt nước, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê phải nộp kỳ đầu năm 2022, thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31-5-2022. Dự kiến số tiền thuê đất, thuê mặt nước được gia hạn khoảng 3.500-3.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu ngân sách của năm 2022 không giảm do doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào trước ngày 31-11-2022.

Nguồn: Tại đây