Điểm mới về chính sách vay mua nhà ở xã hội

Ngày 30-11-2021, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 20/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 9-12-2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội.

Theo đó, Thông tư đã bỏ quy định về ưu đãi lãi suất khi vay vốn mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Đối tượng được vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội tại các tổ chức tín dụng được nhà nước chỉ định gồm:

- Đối tượng vay vốn để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

- Đối tượng vay vốn xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở quy định tại Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

Ngoài ra, đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Đối với đối tượng khách hàng quy định tại Khoản 2, Điều 2 của thông tư này, để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì thời hạn cho vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Thông tư số 20/2021/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 20-1-2022.

Nguồn: Tại đây