Giám sát hoạt động nghiệp vụ chứng khoán

(HNM) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 6/2022/TT-BTC (ngày 8-2-2022) hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Theo Điều 2 của thông tư, Ủy ban Chứng khoán nhà nước thực hiện giám sát tuân thủ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam về một số hoạt động nghiệp vụ: Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về giám sát tuân thủ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ theo thẩm quyền. Chấp thuận để Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ban hành các quy chế hoạt động nghiệp vụ và các văn bản khác về việc thực hiện nghiệp vụ trong lĩnh vực chứng khoán theo quy định pháp luật; yêu cầu các đơn vị sửa đổi quy định, quy chế liên quan đến hoạt động nghiệp vụ. Thực hiện giám sát đối với việc tuân thủ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán trong hoạt động nghiệp vụ chứng khoán. Đình chỉ, hủy bỏ quyết định liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động nghiệp vụ…

Thông tư số 6/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 24-3-2022.

Nguồn: Tại đây