Hà Nội: 180,2 tỷ đồng đầu tư nâng cao năng suất, chất lượng giống vật nuôi, thủy sản

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4958/QĐ-UBND ngày 23-11-2021 về ban hành kế hoạch nâng cao năng suất, chất lượng giống vật nuôi (bò thịt, bò sữa) và thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Theo nội dung kế hoạch trên, thời gian tới, thành phố sẽ tập trung hỗ trợ phát triển theo hướng tăng chất lượng và trọng lượng đàn bò cái sinh sản, phấn đấu trọng lượng bò cái sinh sản tăng thêm 10% so với hiện nay. Đồng thời, thành phố tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng đàn bò thịt.

Thành phố cũng sẽ phát triển, tăng dần tỷ lệ đàn bò sữa Holstein Friesian (HF) theo hướng tiệm cận với chất lượng giống thuần chủng (đàn bò sữa có tỷ lệ máu lai 7/8 trở lên chiếm trên 90%), năng suất sữa đạt 5.500 kg/con/chu kỳ (tương đương tăng 10%/con/chu kỳ); phấn đấu đến năm 2025, số lượng bê sinh ra đạt trên 110.000 con (bê đực khoảng 57.000 con với 36.000 bê đực chất lượng cao và bê cái khoảng 53.000 con với 27.000 con bê sữa chất lượng cao). Sản lượng sữa mỗi năm tăng thêm 28.000 tấn và sản lượng thịt bò chất lượng cao mỗi năm tăng thêm 3.000 tấn.

Trên lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, thành phố sẽ chú trọng nâng cao trình độ kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất giống, chủ trang trại, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất giống thủy sản. Mục tiêu đến năm 2025, năng suất vùng nuôi trồng thủy sản tăng 10-15%; sản lượng sản xuất thủy sản tăng 2.500 tấn, giá trị sản xuất tăng 200-300 triệu đồng/ha.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện kế hoạch là 180,2 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách thành phố là 147,7 tỷ đồng; và kinh phí của các tổ chức, cá nhân.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định.

Nguồn: Tại đây