Hà Nội: Chỉ tăng bội chi ngân sách nhà nước để tăng chi đầu tư phát triển

(HNMO) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Kế hoạch hành động số 91/KH-UBND về “Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30-1-2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình”.

Kế hoạch xác định rõ các quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP. Trong đó, nhấn mạnh nội dung bảo đảm cân đối thu - chi ngân sách, chỉ tăng bội chi ngân sách nhà nước để tăng chi đầu tư phát triển và bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước khi thực hiện giải pháp miễn, giảm thuế để hỗ trợ chương trình; kiểm soát tốt lạm phát. 

Cùng với đó là các chính sách, giải pháp hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế có quy mô, nguồn lực đủ lớn; có mục tiêu trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng cần hỗ trợ để giải quyết những vấn đề cấp bách, tránh dàn trải, lãng phí nguồn lực gắn với trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là người đứng đầu.

UBND thành phố cũng lưu ý, chính sách, giải pháp hỗ trợ phải khả thi, triển khai ngay, kịp thời, hiệu quả, thời gian thực hiện chủ yếu trong 2 năm 2022 và 2023 với lộ trình thích hợp để nâng cao năng lực phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; nguồn lực đưa ra có khả năng giải ngân, hấp thụ nhanh; trường hợp cần thiết phải sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới thì thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Đồng thời, huy động, phân bổ, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; cân đối hợp lý giữa các địa bàn, lĩnh vực, đối tượng ưu tiên; phải dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát, đánh giá; chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, trục lợi chính sách; bảo đảm hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch…

Thông qua kế hoạch, thành phố quyết tâm phấn đấu phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng; đẩy nhanh khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số nhằm thiết lập nền tảng phát triển bền vững; phấn đấu hoàn thành mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố từ 7,5-8%, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bảo đảm các cân đối vĩ mô; tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 4%.

Đặc biệt là thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Nguồn: Tại đây