Hà Nội tổ chức đăng ký tuyển dụng công chức năm 2022

Theo thông tin từ Sở Nội vụ Hà Nội, Sở vừa ban hành Văn bản số 259/SNV-CCVC về việc đăng ký tuyển dụng công chức năm 2022.

Công văn nêu rõ, thực hiện quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, để có cơ sở báo cáo UBND thành phố kế hoạch thi tuyển công chức và tiếp nhận vào làm công chức đối với các trường hợp đáp ứng ngay yêu cầu công việc, Sở Nội vụ đề nghị các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, đối với đăng ký tiếp nhận vào làm công chức: Rà soát tổng thể kế hoạch sử dụng biên chế công chức còn chưa sử dụng năm 2022 và đăng ký nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức năm 2022. Trong đó lưu ý, căn cứ biên chế được giao năm 2021, các cơ quan, đơn vị xác định tỷ lệ 30% số biên chế còn chưa sử dụng của cơ quan, đơn vị năm 2021 làm cơ sở đề xuất số lượng chỉ tiêu tiếp nhận vào làm công chức năm 2022.

Không xem xét tiếp nhận vào làm công chức đối với cơ quan, đơn vị đã sử dụng hết 30% tổng số biên chế công chức còn chưa sử dụng của năm 2021 (bao gồm cả số lượng đã được tiếp nhận vào làm công chức trong các đợt sát hạch năm 2021).

Công văn cũng nêu rõ về đối tượng tiếp nhận; tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận vào làm công chức và thành phần hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào làm công chức.

Việc tiếp nhận hồ sơ vào làm công chức năm 2022 được thực hiện theo 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 14-3 đến 18-3-2022; đợt 2 từ ngày 1-8 đến 5-8-2022.

Đối với đăng ký chỉ tiêu thi tuyển công chức: Căn cứ số biên chế công chức hành chính của cơ quan, đơn vị được UBND thành phố giao tại Quyết định số 5199/QĐ-UBND ngày 10-12-2021 về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 của thành phố Hà Nội, các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát hiện trạng sử dụng biên chế tính đến ngày 28-2-2022 và đăng ký chỉ tiêu thi tuyển công chức năm 2022 theo các mẫu, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 28-2-2022.

Nguồn: Tại đây