Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm về tăng trưởng kinh tế

(HNM) - Ngày 21-3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm về tăng trưởng kinh tế của thành phố Hà Nội được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2021.

Mục đích của kế hoạch là tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để khắc phục tồn tại, hạn chế: “Kinh tế duy trì tăng trưởng nhưng tăng thấp hơn kế hoạch và thấp nhất từ trước tới nay. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giảm. Thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước chưa đạt như kỳ vọng, số doanh nghiệp thành lập mới giảm cả về số lượng và vốn đăng ký”. Đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; phân công rõ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu của cơ quan, đơn vị; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh bổ sung hợp lý.

Mục tiêu của kế hoạch là phục hồi tăng trưởng kinh tế trên cơ sở thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước để tăng cường và bổ sung nguồn lực cho nền kinh tế…

Nguồn: Tại đây