Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 22,6 tỷ đồng

Thông qua công tác kiểm soát chi, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh toán 22,6 tỷ đồng…

Ảnh minh họa.

Theo Kho bạc Nhà nước, tính đến hết ngày 15-12-2021, lũy kế thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt 1.438,89 nghìn tỷ đồng, bằng 107,11% so với dự toán năm 2021. Trong đó, thu ngân sách trung ương bằng 101,13%; thu ngân sách địa phương đạt 114,44% so với dự toán năm.

Về kiểm soát chi ngân sách nhà nước, cũng tính đến thời điểm trên, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát 883,1 nghìn tỷ đồng chi thường xuyên, bằng 83,1% dự toán; 302,2 nghìn tỷ đồng chi đầu tư, bằng 69,4% dự toán. Thông qua kiểm soát chi, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh toán 22,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước tiếp tục triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, như: Mở rộng mạng lưới tài khoản phục vụ thu ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại, mở rộng địa bàn bắt buộc thanh toán cá nhân qua tài khoản…

Trong điều hành ngân quỹ Nhà nước và huy động vốn cho ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước xây dựng phương án hằng quý, năm và tổ chức điều hành ngân quỹ nhà nước tập trung, thống nhất; sử dụng ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi cho ngân sách Trung ương vay, tạm ứng cho ngân sách cấp tỉnh, gửi có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại và mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ.

Thông qua quản lý ngân quỹ Nhà nước, năm 2021, Kho bạc Nhà nước tiếp tục nộp ngân sách Trung ương 2.000 tỷ đồng. Tính đến ngày 15-12, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 313.243 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, bằng 97% kế hoạch điều chỉnh; kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ bình quân là 13,9 năm; lãi suất phát hành trái phiếu chính phủ bình quân 2,3%/năm.

Nguồn: Tại đây