Linh hoạt hình thức kiểm tra học kỳ I với học sinh tiểu học

Liên quan đến công tác tổ chức đánh giá học sinh tiểu học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ứng phó với dịch Covid-19, trước mắt là đối với việc đánh giá chất lượng giáo dục học kỳ I năm học 2021-2022 của các trường tiểu học tại Hà Nội

Ngày 24-12, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo, các trường trực thuộc hướng dẫn cụ thể về việc này. Theo đó, việc đánh giá định kỳ của các đơn vị có thể được thực hiện linh hoạt vào các thời điểm phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học thực tế. 

Bài kiểm tra học kỳ I năm học 2021-2022 của học sinh tiểu học có thể được thực hiện bằng hình thức trực tuyến. Ảnh minh họa

Bài kiểm tra định kỳ đối với học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 có thể được tổ chức linh hoạt bằng các hình thức trực tiếp, trực tuyến.

Căn cứ tình hình thực tế và diễn biến của dịch Covid-19 tại đơn vị vào thời điểm tổ chức đánh giá, các nhà trường chủ động quyết định hình thức kiểm tra phù hợp nhằm bảo đảm an toàn ở mức cao nhất cho học sinh và tạo thuận lợi tối đa cho học sinh, gia đình học sinh. 

Nếu tại thời điểm kiểm tra định kỳ, học sinh không thể đến trường để làm bài kiểm tra bằng hình thức trực tiếp, cơ sở giáo dục tiểu học có trách nhiệm báo cáo phương án, điều kiện tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra định kỳ bằng hình thức trực tuyến về phòng giáo dục và đào tạo trước khi thực hiện. Phòng giáo dục và đào tạo tổng hợp báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Nếu diễn biến dịch bệnh tại địa phương được kiểm soát, nhà trường có thể bảo đảm các điều kiện an toàn và nhận được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh, có sự phê duyệt của cấp quản lý trực tiếp, thì có thể tổ chức cho học sinh đến trường làm bài kiểm tra định kỳ theo hình thức trực tiếp. 

Bài kiểm tra học kỳ I năm học 2021-2022 của học sinh tiểu học có thể được thực hiện bằng hình thức trực tuyến. Ảnh minh họa

Bài kiểm tra định kỳ đối với học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 có thể được tổ chức linh hoạt bằng các hình thức trực tiếp, trực tuyến.

Căn cứ tình hình thực tế và diễn biến của dịch Covid-19 tại đơn vị vào thời điểm tổ chức đánh giá, các nhà trường chủ động quyết định hình thức kiểm tra phù hợp nhằm bảo đảm an toàn ở mức cao nhất cho học sinh và tạo thuận lợi tối đa cho học sinh, gia đình học sinh. 

Nếu tại thời điểm kiểm tra định kỳ, học sinh không thể đến trường để làm bài kiểm tra bằng hình thức trực tiếp, cơ sở giáo dục tiểu học có trách nhiệm báo cáo phương án, điều kiện tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra định kỳ bằng hình thức trực tuyến về phòng giáo dục và đào tạo trước khi thực hiện. Phòng giáo dục và đào tạo tổng hợp báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Nếu diễn biến dịch bệnh tại địa phương được kiểm soát, nhà trường có thể bảo đảm các điều kiện an toàn và nhận được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh, có sự phê duyệt của cấp quản lý trực tiếp, thì có thể tổ chức cho học sinh đến trường làm bài kiểm tra định kỳ theo hình thức trực tiếp. 

Nguồn: Tại đây