Năm 2021, Hà Nội có 595 sản phẩm được đánh giá phân hạng OCOP

Chiều 30-12, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố năm 2021.

Các sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng năm 2021 tại hội nghị.

Theo ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Hà Nội, năm 2021, Hà Nội đặt mục tiêu có trên 400 sản phẩm được đánh giá, phân hạng OCOP nhưng thành phố đã thực hiện được 595 sản phẩm, vượt chỉ tiêu đề ra. 

Để có được kết quả trên, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội đã phối hợp với Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng OCOP thành phố tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các văn bản đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình OCOP; kiện toàn Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Đến nay, 100% quận, huyện, thị xã đã triển khai thực hiện theo chỉ đạo của thành phố. Để bảo đảm mục tiêu đề ra, Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng OCOP thành phố đã phối hợp với đơn vị tư vấn, UBND các quận, huyện, thị xã hướng dẫn các chủ thể tham gia Chương trình OCOP hoàn thiện hồ sơ, tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP và tiếp nhận hồ sơ, đánh giá, phân hạng sản phẩm năm 2021.

Có thể nói, Hà Nội là địa phương đầu tiên áp dụng phần mềm đánh giá sản phẩm OCOP năm 2021. Mặc dù, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng nhờ ứng dụng công nghệ thông tin vào việc đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP, đến nay, Hà Nội đã có 595 sản phẩm được đánh giá phân hạng, trong đó có 162 sản phẩm tiềm năng 3 sao; 429 sản phẩm tiềm năng 4 sao; 7 sản phẩm 5 sao...

Nguồn: Tại đây