Nguyên tắc lựa chọn tài liệu sử dụng trong trường mầm non

Ngày 5-11, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 30/2021/TT-BGDĐT quy định về việc biên soạn, thẩm định, phê duyệt và lựa chọn tài liệu để sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Theo Điều 9 của Thông tư, việc lựa chọn tài liệu sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non phải bảo đảm những nguyên tắc sau: Tài liệu được lựa chọn trên cơ sở thực tiễn việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, Chương trình giáo dục nhà trường, kế hoạch năm học chung của toàn ngành, nguồn lực của địa phương, nhà trường và cha mẹ, người chăm sóc trẻ em. Bảo đảm tính khả thi, dễ hiểu, dễ thực hiện, thiết thực trong nâng cao chất lượng hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Tài liệu được biên soạn theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư số 30/2021/TT-BGDĐT. Đối với tài liệu dành cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non phải được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Đối với học liệu là xuất bản phẩm dành cho trẻ em lựa chọn thực hiện theo quy định hiện hành về việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Ngoài ra, Điều 10 của Thông tư quy định rõ: Hội đồng lựa chọn tài liệu sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non do người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non thành lập, có nhiệm vụ lựa chọn tài liệu phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục mầm non. Hội đồng lựa chọn tài liệu có trách nhiệm lựa chọn, đề xuất những tài liệu được sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Thông tư này. Các thành viên trong Hội đồng lựa chọn tài liệu chịu trách nhiệm về ý kiến nhận xét, đánh giá đối với tài liệu được lựa chọn.

Thông tư số 30/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 21-12-2021.

Nguồn: Tại đây