Phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia

(HNM) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 326/QĐ-TTg (ngày 10-3-2022) phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025.
vnpdat_dai_09
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, cả nước còn hơn 1,2 triệu hécta thuộc nhóm đất chưa sử dụng. Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+

Cụ thể, phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Căn cứ chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phân bổ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an phối hợp với UBND cấp tỉnh khẩn trương hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng 5 năm 2021-2025; quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất an ninh 5 năm 2021-2025.

UBND cấp tỉnh khẩn trương hoàn thành việc lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh; lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030; các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành việc lập quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành liên quan...

Quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh nhu cầu sử dụng đất đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh phù hợp với quy định hoặc trình Quốc hội xem xét điều chỉnh.

Nguồn: Tại đây