Phê duyệt đề án phát triển Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia

(HNM) - Ngân hàng Nhà nước vừa phê duyệt Đề án phát triển Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam sẽ đổi mới toàn diện hoạt động để khẳng định vai trò và vị thế trong hệ thống cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia; là đầu mối dữ liệu tín dụng của ngành Ngân hàng; kênh thông tin quan trọng, hiệu quả cho hoạt động chỉ đạo, điều hành, thanh tra, giám sát và ra quyết định của Ngân hàng Nhà nước, đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu cầu của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong hoạt động kinh doanh tín dụng và quản trị rủi ro.

Ngoài ra, Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam sẽ phát triển các dịch vụ thông tin trực tiếp cho khách hàng vay, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng và bảo đảm tính minh bạch của thông tin tín dụng.

Đề án đã đặt ra mục tiêu giai đoạn 2022-2025 và giai đoạn 2026-2030 là xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia đầy đủ, tập trung, thống nhất; mở rộng được các chủ thể mới tham gia hệ thống; tích hợp và kết nối đồng bộ với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác.

Nguồn: Tại đây