Quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Kho bạc Nhà nước đã ban hành Công điện số 10/CĐ-KBNN đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phòng, chống dịch Covid-19.

Công điện được ban hành nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16-8-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 cùng các quy định của Bộ Tài chính về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và phòng, chống dịch Covid-19.

Kho bạc Nhà nước yêu cầu các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước; tuân thủ thời gian giải quyết hồ sơ, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Các đơn vị Kho bạc Nhà nước tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư, tháo gỡ và khắc phục những khó khăn, đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn.

Cũng tại công điện trên, Kho bạc Nhà nước yêu cầu siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị.

Nguồn: Tại đây