Sử dụng các khoản thu, chi trong lựa chọn nhà đầu tư phải đúng mục đích

(HNM) - Yêu cầu trên được đưa ra tại Thông tư số 08/2022/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư vừa được Bộ Tài chính ban hành. Bên cạnh đó, việc tạm ứng, thanh toán, quyết toán các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư phải bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tư cũng quy định các khoản chi trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công - tư (PPP) gồm: Chi lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển; chi đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển; chi thẩm định kết quả sơ tuyển; chi lập, thẩm định hồ sơ mời đàm phán, hồ sơ mời thầu; chi đánh giá hồ sơ dự đàm phán, hồ sơ dự thầu; chi thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư; chi giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư về kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Chi trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án phải tổ chức đấu thầu gồm: Chi lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; chi đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; chi thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư; chi giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư về kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 25-3-2022.

Nguồn: Tại đây