Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý về kinh tế 385,2 tỷ đồng

Thông tin về công tác thanh tra năm 2021, Bộ Xây dựng cho biết, Thanh tra Bộ đã triển khai 8 đoàn thanh tra theo kế hoạch và đột xuất, ban hành 24 kết luận thanh tra, kiến nghị, yêu cầu xử lý về kinh tế tổng cộng 385,2 tỷ đồng.

Trong số đó có 18 kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư, buộc 12/18 chủ đầu tư phải gửi tiền vào tài khoản kinh phí bảo trì theo quy định và quyết toán số liệu để chuyển trả ban quản trị nhà chung cư, với tổng số kinh phí bảo trì hơn 344,96 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Xây dựng ban hành 6 kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về xây dựng và quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, thanh tra hành chính và kết luận nội dung tố cáo. Các kết luận yêu cầu xử lý về kinh tế số tiền 40,25 tỷ đồng và ban hành 7 quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 602,5 triệu đồng.

Nguồn: Tại đây