Thu ngân sách nhà nước đạt 97,7% dự toán năm

Tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến ngày 15-11-2021 đạt 1.312,9 nghìn tỷ đồng, bằng 97,7% dự toán năm.

Ảnh minh họa.

Theo Tổng cục Thống kê, hoạt động sản xuất kinh doanh; xuất, nhập khẩu được phục hồi trong trạng thái "bình thường mới" đã tác động tích cực đến thu ngân sách nhà nước trong 15 ngày đầu tháng 11-2021. Tổng thu ngân sách nhà nước 15 ngày đầu tháng 11 ước đạt 52,5 nghìn tỷ đồng, lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến ngày 15-11-2021 đạt 1.312,9 nghìn tỷ đồng, bằng 97,7% dự toán năm (thu ngân sách trung ương bằng 93,5%, thu ngân sách địa phương bằng 102,9%).

Trong đó, thu nội địa đạt 1.075,8 nghìn tỷ đồng, bằng 94,9% dự toán năm. Trong số trên, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 139,2 nghìn tỷ đồng, bằng 93,8%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 187,5 nghìn tỷ đồng, bằng 94,1%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước 243,1 nghìn tỷ đồng, bằng 102,3%; thu thuế thu nhập cá nhân 110,4 nghìn tỷ đồng, bằng 102,4%; thu tiền sử dụng đất 124,7 nghìn tỷ đồng, bằng 112%. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 201,2 nghìn tỷ đồng, bằng 112,7% dự toán năm...

Cũng theo Tổng cục Thống kê, tổng chi ngân sách nhà nước trong 15 ngày đầu tháng 11-2021 ước đạt 62,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm đến thời điểm 15-11-2021 đạt 1.212,3 nghìn tỷ đồng, bằng 71,9% dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên đạt 845,1 nghìn tỷ đồng, bằng 81,5%; chi đầu tư phát triển 270,2 nghìn tỷ đồng, bằng 56,6%... Chi ngân sách nhà nước tập trung ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Nguồn: Tại đây