Tiêu chuẩn cơ sở vật chất phục vụ kiểm dịch y tế tại cửa khẩu

Ngày 9-11-2021, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 17/2021/TT-BYT hướng dẫn tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu. Theo Điều 3 của Thông tư, tiêu chuẩn cơ sở vật chất phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu quốc tế đường bộ đối với nhóm tác nghiệp chuyên môn như sau:

- Khu đặt máy đo thân nhiệt từ xa cố định: Số lượng: 4 khu vực; diện tích: 4m2.

- Phòng khám sàng lọc tại cửa khẩu: Số lượng: 2 phòng; diện tích: 20m2.

- Phòng cách ly y tế tạm thời: Số lượng: 2 phòng; diện tích: 20m2.

- Khu cách ly y tế tạm thời (đối với người): Theo số lượng người cần cách ly thực tế.

- Phòng xử lý y tế: Số lượng: 1 phòng; diện tích: 20m2.

- Khu cách ly để kiểm tra, xử lý y tế (đối với phương tiện, hàng hóa): Số lượng: 1 khu vực; diện tích: 100m2.

  Theo Điều 4 của Thông tư, tổ chức kiểm dịch y tế biên giới có trách nhiệm:

- Xây dựng danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp tại cửa khẩu trên địa bàn phụ trách để phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế thường xuyên và trong trường hợp có dịch làm căn cứ đầu tư, mua sắm theo quy định.

- Lập kế hoạch, dự toán kinh phí và đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm hoạt động kiểm dịch y tế theo quy định.

Thông tư số 17/2021/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 1-1-2022.

Nguồn: Tại đây