Tổng thu ngân sách của Hà Nội đạt 92,1% dự toán Trung ương giao

Theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội 10 tháng năm 2021 ước thực hiện 216,9 nghìn tỷ đồng, đạt 92,1% dự toán Trung ương giao (đạt 86,3% dự toán thành phố giao), tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu là 18,2 nghìn tỷ đồng, đạt 97,9% dự toán và tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2020; thu nội địa là 197,3 nghìn tỷ đồng, đạt 91,5% dự toán Trung ương giao (đạt 85,2% dự toán thành phố giao) và tăng 7,7%... Một số lĩnh vực thu chủ yếu gồm: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước ước thực hiện 49 nghìn tỷ đồng, đạt 98,5% dự toán pháp lệnh và tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2020; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 19,9 nghìn tỷ đồng, đạt 96,9% và tăng 17,9%; thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 50,3 nghìn tỷ đồng, đạt 100,7%, tăng 31,6%...

Cũng theo Cục Thống kê Hà Nội, chi ngân sách địa phương 10 tháng năm 2021 ước thực hiện 53,6 nghìn tỷ đồng, đạt 55,2% dự toán Trung ương giao (đạt 49,4% dự toán thành phố giao) và bằng 99,4% cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Tại đây